SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Sosyal ve duygusal gelişim, bireylerin sosyal ve duygusal yeterlilik kazanmaları için geliştirdikleri yetenek, yaklaşım ve değerleri öğrenme sürecidir. Sosyal beceri eğitiminin amacı, bireylerin içinde bulundukları topluma uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.

Sosyal yeterlilik üç boyutlu bir yapıda incelenir:

Sosyal uyum, sosyal performans ve sosyal beceri. Sosyal yeterlilik; ortama ve yaşa göre değişen sosyal becerilerin tümüdür. Bu beceriler; özgüven, gözle iletişim, konuşma süresinin uygunluğu ve vurgulama gibi parametrelere bağlı davranış birliğinin arttırılmasıyla ilişkilidir. Sosyal yeterlilik kişilerin çevreleri ile etkileşimini ve uyumunu doğrudan ilgilendiren becerileri de kapsar. Bu becerilerdeki sınırlılıklar, kişilerin akran ilişkilerini geliştirmede sınırlılığa, akademik alanlarda akranlarıyla aynı düzeydeki başarıyı yakalayamamalarına ve ilerleyen yaşlarda çevresinde bulunan kişilere bağımlı olarak yaşamalarına yol açar.
İnsan sosyal bir varlık olduğu için bir arada yaşama eğilimi gösterir. Ancak bu “bir arada yaşama” bazı kişiler için kolayca gerçekleştirilebilir ve başarılı olunabiliniyorken, bazı kişiler ise bunu kolayca başaramaz; “beceriksiz”, “sıkılgan”, “utangaç”, “çekingen”, “ürkek”, “tutuk”, “sosyal fobik” olarak nitelenirler.

Sosyal beceri eğitiminden kimler yararlanır?

Fiziksel, ruhsal, bilişsel, psikolojik fonksiyonlarının en az birinden etkilenen bireyler
Yaşıtlarıyla iletişim, oyun oynama, uyum problemi yaşayan çocuklar
Sosyal normlara ve rollerine uyum sağlamakta zorlanan çocuklar
Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar
Down Sendromlu bireyler
Serebral Palsili bireyler
Gelişim geriliğine sahip çocuklar
Duygu/durum bozukluğu yaşayan bireyler (öfke kontrolü, saldırganlık, içine kapanıklık)
Psikiyatrik bozukluğu olan bireyler (şizofren, bipolar bozukluk…)

Sosyal beceri eğitimi kapsamında neler vardır?

Sosyal ilgi (başkalarına ilgi duymak), sosyal açıdan kendine yetebilme duygusu, empati becerileri, gözlenebilir sosyal davranışlardaki performanslar, iletişim becerileri, grupla oyun oynama, problem çözme, öfke kontrolünü sağlama becerileri, grup aktivitelerine katılım, günlük yaşam aktivitelerindeki performans, çıkarsama yeteneği, irade-motivasyon desteği, bilişsel, duyuşsal ve/veya davranışsal işlev görme örüntülerinde ortaya çıkan kişilik özelliğini desteklemeyi kapsar.
Bağlantı Sosyal beceri eğitiminde ERGOTERAPİSTLER kişinin bireysel ve tolumsal özelliklerini göz önüne alır.