Taahhütname

Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.1 maddesi gereğince ;(Sağlık hizmet sunucusu sunduğusağlık hizmetleri öncesinde alacağı %200 ilave ücrete ilişkin olarak hasta ve hasta yakınındanyazılı onay alınır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürer ekilave ücret talebinde bulunamaz.)

Sağlık kurumumuzun tarafımdan ilgili maddeye istinaden, talep edeceği ilave ücretleri kabul ettiğimi ve diğer ilave hastane hzimetlerinden tamamen kendi isteğimle faydalanmak istediğimi,buna karşılık talep edilen ücretleri de kabul ettiğimi hiç bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumundantalep etmeyeciğimi;ayrıca iş bu sözleşme kapsamında hak sahibi olduğuma dair belgelerin her ne sebeple olursa olsun eksik kalması veya tamamlanmaması halinde hastanenizden alacağım tüm hizmetlerin bedellerini fiyatlarınızdan ödeyeceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :
’25/04/2024’