Çocuk ve ergenler, içinde bulundukları gelişim dönemlerine özgü fiziksel, biyolojik, bilişsel,
sosyal ve psikolojik değişim ve çatışmalar yaşarlar. Büyürken yaşadıkları bu değişimler
sırasında bazı duygusal ve davranışsal çatışma, zorluk ya da problemlerle karşılaşırlar. Bu
problemlerle başedemeyip bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Çocuk ve ergen terapisinin amaçları;
– Kendilerini doğru ve net bir şekilde ifade etmeyi,
– Aileyi bilinçlendirmeyi, tutum ve davranışlarıyla ilgili farkındalık sağlamayı,
– Ailenin sağlıksız ve işlevsel olmayan özelliklerini değiştirmeyi,
-Olumsuz olay ya da durumlarla ilgili başetme stratejilerini geliştirmeyi,
-İleriki dönemlerinde ortaya çıkma ihtimali yüksek ve kişilik örüntüsünü olumsuz etkileyecek
durumları ilerleyen yıllarda daha büyük problemlere dönüşmeden çözmeyi,
-Duygusal ve davranışlar değişimler yaratmayı,
-Arkadaş veya aileyle sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi,
-Sosyal beceri kazandırmayı,
-Duygusal düzenlenmesini sağlamayı,
– Sağlıklı birey olmalarına, kendilerini daha iyi hissetmelerine ve kalite bir yaşam sürmelerine
yardımcı olmayı içerir.
Çocuk ve ergenlerle ilgili destek verilen konular:
0-6 yaş gelişim takibi
Davranış problemleri
Sosyal beceri eksiklikleri
Özgüven eksikliği
Çekingenlik
Depresyon, mutsuzluk, sosyal içe kapanma, yalnızlaşma
Travma (Şiddet, ölüm, boşanma)
Uyku ve yeme problemleri
Kardeş kıskançlığı
Yeni gelen kardeşe uyum
Okul başarısızlığı
Öfke kontrolü
Dikkat eksikliği
Öğrenme güçlüğü

Ergenlik Sorunları
Kaygı
Arkadaşlık ilişkileri
Sosyal uyum ve uyumsuzluk problemleri,
Aile ile yaşanan çatışmalar ve iletişim problemleri
Karşı cinsle ilişki sorunları,
Gelecek kaygıları ve hedef belirleme
Okul ve akademik konularda sorunlar
Dikkat ve konsantrasyon problemleri,
Akran Zorbalığı
Sosyalleşme sorunları
Disiplin yönetimi ve sınır koyma
Sorumluklarını gerçekleştirme becerisi kazandırma
Kitap okuma alışkanlığı kazandırma
Mükemmeliyetçilik
Sınav kaygısı
Güçlüklerle başetme becerisi