Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname

Amaç

 

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; Rommer İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Rommer İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi hastalarının, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Rommer İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Rommer İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
 2. Verdiğimiz/vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, başta olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek, çalışanlarımız ile ilgili mevzuat gereği hazırlanması ve saklanması gereken özlük dosyalarını oluşturmak amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kişi Hakları

 

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Muvafakatname

Rommer İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerimin ve verilerimin açıklandığı çerçevede; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve20.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca işe alım ve işe devam sürecinde istenen sağlık bilgilerinin, sağlık raporlarının,  çalışma saatlerinde doktor muayenelerinin kamusal sağlık güvenliği ve personelin çalışma düzeninde sağlığının korunması için kaydedilmesine ve saklanmasına, raporlanmasına, ilgili Yönetmeliğin izin verdiği durumlarda ilgili  kurumlara aktarılmasına, hizmet sözleşmesinden kaynaklı olarak vermiş olduğum kişisel verilerimin, tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, depo edilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,aktarılması,devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme işbu muvafakatnamenin imzalanma tarihinden önce kaydedilmiş olan verileri saklamasına, güncellemesine, mevzuatın izin verdiği işlemlerin yapılmasına, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili Yönetmeliklerinde sayılan şekillerde aktarabilmesine, İnsan Kaynakları veya ilgili diğer birimlerin veri tabanında ve özlük dosyalarında mevcut bulundurulmasına,  muvafakat ediyorum.