KOGNİTİF(BİLİŞSEL) REHABİLİTASYON

Kognitif(Bilişsel) fonksiyonlar; farkına varma, algılama, mantıksal düşünme, lisan, hafıza ve muhakeme kurmayı içeren bilme yeteneği veya mental süreci olarak tanımlanabilir. Bu beceriler ise;
Dikkat (sürekli, seçici, kaydırma)
Algılama (görsel, uzaysal, işitsel, taktil)
Oryantasyon
Hafıza(kısa dönem, uzun dönem, topoğrafik-yer hafıza)
Yönetimsel fonksiyonlar (problem çözme ve hızlı karar verme)
Öğrenme ve bilgiyi kullanma
Karmaşık becerilerin kazanılması
Planlama
Organizasyon
Soyut düşünme
Matematiksel yeteneklerdir.
Kognitif fonksiyonlar günlük yaşamda anlamlı aktiviteleri yerine getirmemiz için bize izin veren mental süreçtir. Günlük işlerimizin çoğunu alışkanlık halinde rutin olarak yerine getiririz. Kognitif fonksiyonlar rutin ve rutin olmayan değişik aktiviteleri içerir. Rutin işlemler, çok az dikkat gerektiren otomatik yapılan işlemlerdir. Rutin olmayan işlemler ise; yeni işleme odaklanmak için dikkat kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulan işlemlerdir. Rutin olmayan işlemler yerleşene kadar pratik olarak uygulamayı gerektirir. Yeni durumlar,amacı yerine getirebilmek için planlama ve problem çözmeyi gerektirir.
Kognitif süreç bilgisi aktivite performans analizi, aktivite limitasyonları ve katılım kısıtlılıklarının tespitinde önemlidir. Kognitif fonksiyon bozukluklarında, alışkanlıklar, rutinler ve kişilerin rolleri etkilenir.
Temel amacı: aktivitelerde bağımsızlık ve katılımı arttırmak olan ERGOTERAPİSTİNİZLE bu zorlukları aşabilirsiniz.

KOGNİTİF BOZUKLUKLARI HANGİ HASTA GRUPLARI YAŞAYABİLİR?

Serebrovasküler olay
Cerebral Palsy
Travmatik beyin yaralanması
Beyin tümörü olanlar
Beyin enfeksiyonu geçirenler
Alzheimer
Demans
Parkinson
Down Sendromu
Otizm Spektrum Bozukluğu
Gelişimsel bozukluklar

Nörolojik problemi olan kişilerde kognitif bozukluklar sıklıkla fonksiyonel problemlere neden olur. Aktivite performansında azalma, objelerin tanınmasında problem veya olayların sıralanmasında bozuklukla kendini gösterebilir. Kendi aile bireylerini tanımayan, hafızada zorluk yaşayan, kendisine sorulan soruları cevaplamayan, dikkat problemi yaşayan bireylerle karşılaşılır. Bundan dolayı Ergoterapi uygulama çerçevesi sadece kişinin vücut yapı ve fonksiyonlarına göre değil, çevre ve aktivitenin özellikleri veya kişinin rolüne göre kognitif performans becerilerini ve aktivite için gerekli gereksinimleri de saptar.

KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Problemin saptanmasını ve bu problemin kişinin yaşamındaki etkisini anlamak için ilk olarak görüşme ve gözlem değerlendirme yöntemlerine başvurulur. Daha sonra standardize tarama ve değerlendirme testleri uygulanarak kognitif bozukluğun etkisini daha doğru saptamak amacıyla kullanılır.

KOGNİTİF BOZUKLUKLARDA MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI

Süreç eğitimi: Kognitif fonksiyonlar bileşenin altında yatan bütün fonksiyonlara odaklanarak
Strateji eğitimi: Telafi edici yaklaşımlara odaklanarak
Fonksiyonel aktivite eğitimi: Günlük yaşam aktivitelerine ve kognitif fonksiyonları eğitmeye yönelik
Eğitim: İçgörü geliştirmeye odaklanarak bu 4 aşamada kognitif rehabilitasyon gerçekleştirilir.
ERGOTERAPİSTLER bireye özgü bu yaklaşımlarıyla kişinin daha bağımsız ve katılımı kısıtlanmamış şekilde topluma dahil olmalarını sağlar.